Privacyverklaring VIE Voeding in evenwicht

VIE gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van VIE dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

VIE heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst bewaart VIE jouw digitale dossier tot 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling.

Delen met anderen

VIE zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). VIE heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. Wij maken gebruik van beveiligd mailen via zorgmail, secure e-mail, beveiligd appen via Siilo en een beveiligd zorgdomein van Vitalhealth KIS.

VIE zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie (Ensemble) om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft VIE een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. VIE blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

VIE heeft ook een overeenkomst met Vecozo voor het opvragen van verzekeringsgegevens en declareren van de zorgkosten. Ook heeft Vie een overeenkomst met Famed voor het verzenden van particuliere nota’s.

 Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@viedietist.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

VIE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer van uw behandelend diëtist of via info@viedietist.nl.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door VIE kun je contact opnemen via het algemene telefoonnummer of via info@viedietist.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.