Algemene voorwaarden Voedingsadviesbureau VIE – 2023

Hartelijk welkom bij VIE diëtisten!

Wij informeren u hieronder over de gang van zaken bij VIE. Bij onduidelijkheden of indien u andere vragen heeft, kunt u zich wenden tot uw behandelend diëtist.

De eerste afspraak
De eerste afspraak duurt ca 75 minuten. Voor een individueel dieetadvies wat bestaat uit: analyse van voedingskundige, diëtetische, medische en verpleegkundige gegevens en het opstellen van een persoonlijk dieetadvies hebben we ongeveer 30 minuten nodig. Deze werkzaamheden vinden plaats zonder dat u erbij aanwezig bent.

Vervolgafspraken
Een vervolgafspraak duurt ongeveer 15-30 minuten. Soms is het nodig om een dubbele controle afspraak in te plannen. Een dubbele vervolgafspraak wordt bijna altijd ingepland bij behandeling van voedselallergie/ondervoeding/afbuigende groei/FODMAP dieet.
Uw vervolgafspraken worden standaard bevestigd via mail, daarvoor is het belangrijk dat wij het juiste e-mailadres van u hebben ontvangen.

Behandeltijd
De totale behandeltijd bij uw diëtist bestaat uit behandeltijd op het spreekuur, telefonische/mail consulten en een individuele dieetadvies.

Individueel dieetadvies

Een individueel dieetadvies omvat werkzaamheden van de diëtist waarbij u niet aanwezig bent, zoals: Analyse van voedingskundige, diëtetische, medische en verpleegkundige gegevens en verslaglegging aan arts, het opstellen van een persoonlijk dieetadvies; een dagmenu maken of bijstellen; het beoordelen van een eetdagboek; voedingsberekening of berekening energiebehoefte maken; invoeren meet- en weeggegevens en hierover advies/terugkoppeling geven; overleg met behandelend arts of andere behandelaars.

De tijd wordt gedeclareerd in eenheden van 15 minuten en valt onder uw behandeltijd.

Vergoeding
In 2023 heeft iedereen recht op 3 uur dieetbehandeling vanuit de basisverzekering. Het aantal afspraken is afhankelijk van de duur van de afspraken. Uw diëtist kan u hierover precies informeren. Globaal kunt u met 3 uur vergoeding 3-4 afspraken maken.

Dieetbehandeling vanuit het basispakket wordt verrekend met het verplichte eigen risico aan zorgkosten (385 euro/jaar in 2023), met uitzondering van ketenzorg (zie ketenzorg). Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

U kunt in uw verzekeringspolis of op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies  nalezen of u recht heeft op EXTRA vergoeding voor dieetbehandeling vanuit een aanvullend verzekeringspakket.

Natuurlijk kunt u, indien er meer behandeltijd nodig is, consulten ook zelf betalen. Het tarief is 84 euro/uur (per 01-01-2023).
Heeft u eerder in het jaar een andere diëtist bezocht, laat dit dan aan uw diëtist weten. Dit heeft gevolgen voor uw recht op vergoeding van de

Ketenzorg
In Nederland zijn er veel mensen met één of meer chronische aandoeningen. Dit vereist samenwerking tussen aanbieders van verschillende soorten zorg en wordt “ketenzorg” genoemd.
Heeft u diabetes type 2, een hoge bloeddruk, hoog cholesterol of COPD en bent u 18 jaar of ouder? Dan valt uw behandeling meestal binnen de ketenzorg. Bij ketenzorg kan sprake zijn van regionaal afwijkende afspraken t.a.v. de duur van de behandeling. Uw diëtist is hiervan op de hoogte en zal de tijd die ervoor staat zo goed mogelijk benutten.

Dieetbehandeling vanuit ketenzorg wordt niet verrekend met het verplichte eigen risico aan zorgkosten.

Verwijzing

In de polisvoorwaarden van uw (aanvullende) zorgverzekering staat dat directe toelating zonder verwijzing volledig wordt vergoed. Sommige zorgverzekeraars staan directe toelating niet toe. Er is dan een voorschrift (verwijzing) van een arts vereist.

Belasting

Sommige dieetkosten kunt u aftrekken van uw inkomsten belasting. Wij adviseren u hiervoor te kijken op http://www.belastingdienst.nl (zoek op dieetbevestiging).

Bereikbaarheid

De praktijk is telefonisch bereikbaar. Raadpleeg onze website voor het juiste telefoonnummer.
Krijgt u de diëtist niet aan de lijn, dan is het mogelijk een voicemail in te spreken.

Via onze website www.viedietist.nl kunt u een afspraak maken/wijzigen/afzeggen onder kopje ‘afspraak maken/wijzigen’

Uw behandelend diëtist is ook bereikbaar via e-mail. U vindt het e-mailadres op uw afsprakenkaartje en op de website.

Te laat
Wanneer u onverhoopt te laat bent voor uw afspraak (10 minuten of meer) kan het zijn dat u wordt verzocht een nieuwe afspraak te maken.

Verhindering
Bij verhindering kunt u uw afspraak op werkdagen tot 24 uur van tevoren afzeggen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Wanneer u een afspraak niet of te laat afzegt, wordt de geplande tijd bij u in rekening gebracht. Deze rekening kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar, maar moet u zelf betalen.

Persoonsgegevens
Uw diëtist huurt ruimte in het gezondheidscentrum waar u behandeld wordt. Zij is niet in dienst bij (huis)artsen en kan daarom niet uw dossier inzien. Vindt u iets van belang voor uw behandeling, vertel dit dan aan uw diëtist, of geef toestemming zodat zij uw dossier wel kan inzien mocht dit nodig zijn. Wij verzoeken u uitdrukkelijk om, in het belang van de dieetbehandeling, volledige informatie over uzelf (met betrekking tot het dieet) aan de diëtist te verstrekken.
Uw persoonlijke gegevens worden geregistreerd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dat betekent dat de gegevens beschermd zijn en niet aan derden worden doorgegeven.

Rapportage aan arts

Uw diëtist stelt aan het begin en einde van de behandeling, en zo nodig tussentijds een rapportage op en stuurt deze naar uw (huis)arts/specialist.
Wilt u niet dat de diëtist een rapportage naar uw (huis)arts stuurt, geef dit dan expliciet aan.

Kwaliteitsregister
Uw diëtist is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Via het Kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of de diëtist voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of de diëtist beschikt over actuele kennis en ervaring. Wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde diëtist haar kwaliteitsregistratie. Alle VIE-diëtisten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister.

Copyright
De diëtist ondersteunt uw behandeling met schriftelijke adviezen en er kan gebruik worden gemaakt van ondersteunend voorlichtingsmateriaal dat aan u wordt verstrekt. Voedingsadviesbureau VIE is de enige met het copyright op de eigen materialen van Voedingsadviesbureau VIE. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het materiaal van Voedingsadviesbureau VIE, op welke wijze dan ook te vermeerderen en/of aan anderen te verstrekken zonder toestemming van VIE.

Klachten
Uw diëtist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit met uw behandelend diëtist te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij één van de praktijkeigenaren Mevr. L. van der Kruk-Koster of mevr E. van Ruijven-Punt (Rijswijk en Delft), Mevr. C. Jesselsen (v. Zeggelenlaan, Laan van Wateringseveld, Hubertusduin), Mevr. S. van Grootel (overige locaties in Den Haag). Mocht u onverhoopt daarna nog steeds niet tevreden zijn met de afhandeling, dan kunt u zich wenden tot het Klachtenloket Paramedici, via de http://www.klachtenloketparamedici.nl

Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030 310 09 29 (ma en vrij tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl
Voor meer informatie verwijzen wij naar de informatiefolder voor patiënten “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten”.  Een link naar deze folder treft u aan op onze website www.viedietist.nl onder ‘Algemene Voorwaarden’.

Onderzoek

VIE werkt mee aan diverse onderzoeken, waaronder die van het NIVEL. Hiervoor worden anonieme gegevens verzameld. Heeft u hier bezwaar tegen?, geef dit dan bij uw behandelend diëtist aan.