Algemene Voorwaarden voor de webshop van VIE

LEEST U ALSTUBLIEFT DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSHOP MAAKT.

Door het gebruik van deze Webshop stemt u in met deze algemene voorwaarden. Wij behouden ons het exclusieve recht voor om deze algemene voorwaarden voor de webshop op ieder gewenst moment te wijzigen, aan te passen en delen toe te voegen of te verwijderen. U moet deze algemene voorwaarden iedere keer dat u een bestelling plaatst lezen. Door het gebruik van deze webshop nadat wij veranderingen van de algemene voorwaarden bekend maken, gaat u akkoord met het accepteren van deze wijzigingen, ongeacht of u deze bekeken heeft. Als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden moet u onze webshop niet gebruiken en, voor zover van toepassing, moet u ervoor zorgdragen dat u geen User Account(s) bij ons heeft.

Artikel 1. Definities
1.1 De webshop is een online winkel in dieetproducten, boeken en hulpmiddelen voor kritische eters welke via www.viedietist.nl – winkel bezocht kan worden.

Artikel 2. Afbeeldingen/tekst
2.1 Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Typefouten worden voorbehouden.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.3 VIE is gerechtigd bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De bij de producten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Voor het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.
4.3 VIE kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, of drukfouten.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling is mogelijk door:
overschrijving. U kunt het totale aankoopbedrag middels overschrijving voldoen aan VIE onder vermelding van het bestelnummer.

5.2 De klant geeft VIE toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden middels overschrijving.

Artikel 6. Levering
6.1 VIE streeft ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden.
6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. VIE zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.
6.4 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Artikel 7. Beperking van aansprakelijkheid
viedietist.nl is niet verplicht om de informatie op de website up-to-date te houden of onvolkomenheden in relatie daartoe te corrigeren. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van de website. U begrijpt expliciet en gaat ermee akkoord dat (zoveel als rechtens toegestaan) wij niet aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade, incidentele schade, speciale schade, gevolgsschade, of iedere andere schade waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade wegens verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of ander ontastbare verliezen (zelf als wij geïnformeerd zijn over de mogelijkheid van zulke schade) die voortvloeit uit (a) het gebruik van of de onmogelijkheid van het gebruik van VIE producten; (b) de kosten van het verkrijgen van of vervanging van goederen en diensten voortvloeiend uit goederen, informatie, gegevens, of diensten aangekocht of verkregen of ontvangen boodschappen of aangegane transacties door of via deze website; (d)ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van uw transmissie of gegevens; (e)verklaringen of gedrag van een derde op onze website; (f) ieder andere aangelegenheid met betrekking tot onze website. In geen geval zal onze aansprakelijkheid ten opzichte van u voor alle schade, verliezen en gronden voor een rechtsvordering (hetzij in een overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder begrepen maar niet beperkt tot nalatigheid), of anderszins) Het door u betaalde bedrag te boven gaan, voor zover van toepassing, wegens toegang tot onze website. Indien u ontevreden bent met (een gedeelte van) onze website, of met een van deze voorwaarden, dan is de enige oplossing het voortdurend gebruik van deze website en de producten te staken.
Voor zover bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluiting niet rechtsgeldig is, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de prijs die u berekend is voor producten of diensten die u besteld heeft.

Artikel 8. Non conformiteit
Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient u als consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij VIE. Dit kan uitsluitend d.m.v. een e-mail sturen aan info@viedietist.nl. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Ten einde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

Artikel 9. Annulering van uw bestelling

Iedere bestelling kan zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@viedietist.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert VIE het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien dagen, VIE zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorg dragen.

Artikel 10: Retourzending

De kosten van het verzenden van retourneren naar VIE komen geheel voor uw eigen rekening, tenzij gezien de aard van uw klacht, anders overeengekomen. U dient u retouren ten alle tijde voldoende te frankeren! Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door ons NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd. Voor retourzendingen verzoeken wij u telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Verzendkosten worden niet geretourneerd. Voor bepaalde artikelen kan in de betreffende aanbieding de zichttermijn worden uitgesloten.

Artikel 11. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Privacy
Onze privacy verklaring kunt u vinden onder de button privacy verklaring.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van VIE.

Contact
VIE is gevestigd te Schaapweg 10c 2285SP  Rijswijk.
Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande kunt u contact opnemen met VIE door u vraag of opmerking te richten aan info@viedietist.nl
Deze Algemene voorwaarden zijn van kracht sinds 25 mei 2018.